Uitgangspunten

De maatregelen in deze arbocatalogus zijn van toepassing op netwerkbedrijven in de energiesector. De maatregelen betreffen de kerntaken van de bedrijven. In Nederland zijn dertien netwerkbedrijven actief, die alle hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze arbocatalogus. De arbocatalogus geldt ook voor contractors en hun medewerkers die werk uitvoeren voor een netwerkbedrijf. Voor specifiek werk, bijvoorbeeld steigerbouw, gelden aanvullende voorschriften en maatregelen. Afwijken:  Bedrijven zijn niet verplicht de arbocatalogus te gebruiken en mogen afwijken van deze maatregelen. Wel moeten zij aan de Arbeidsinspectie kunnen aantonen dat zij hun medewerkers minimaal hetzelfde beschermingsniveau geven.

Arbeidshygiënische strategie

Het uitgangspunt van de Arbowet is de zorgplicht van de werkgever voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van de werknemers. Hierbij moet rekening worden gehouden met de hedendaagse stand der techniek en wetenschap en met het ‘redelijkerwijs’ principe.

Bij het nemen van maatregelen verlangt de Arbowet daarom dat gevaren in eerste instantie bij de bron worden aangepakt, zodat de oorzaak van het gevaar wordt weggenomen. Wanneer aanpak van de bron niet mogelijk is, mogen en kunnen andere maatregelen worden genomen. Bij het nemen van andere maatregelen moet men dit volgens een bepaald stappenplan doen: de ‘arbeidshygiënische strategie’.

De stappen in de arbeidshygiënische strategie, ook wel bronaanpak genoemd, zijn gedefinieerd in onderstaande figuur.

stappen bronaanpak
 

Arbeidshygiënische strategie in de praktijk

Zoals gezegd moeten werkgevers zorgen dat de werknemers hun werk doen in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De deelnemende bedrijven hebben daarom het gedachtegoed van de arbeidshygiënische strategie opgenomen in hun doelstellingen. In deze doelstellingen staat verwoord dat de werkgever ernaar streeft dat de werknemers geen gezondheidsschade, werkgerelateerd verzuim of beroepsziekten oplopen.

Het volgen van de arbeidshygiënische strategie heeft niet alleen een positieve invloed op de gezondheid van de medewerkers, maar zorgt ook voor duurzame verbeteringen op het gebied van milieu, kwaliteit en vermindering van de integrale ‘life cycle’ kosten. Met name utilities-gerelateerde installaties hebben een zodanig lange pay-out time, dat een aanvullende investering tijdens de nieuwbouwfase meer dan rendabel is.

Als de arbeidshygiënische strategie niet consequent wordt gevolgd, is de kans groot dat de werkomgeving en werkomstandigheden niet optimaal zijn. Als direct gevolg hiervan daalt de productiviteit van de medewerkers en zal het werkgerelateerde verzuim hoger zijn. Zo is de productiviteit lager bij werkzaamheden waarbij pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) nodig zijn.
De praktijk leert dat vooral tijdens de exploitatiefase wijzigingen aan installaties aangebracht worden ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van een extra bordes in plaats van het met grote regelmaat bouwen en demonteren van een steiger.

grafiek arbeidshygiënische strategie
 
De kosten van zo’n wijziging tijdens de exploitatiefase zijn vaak vele malen hoger dan als dit direct tijdens de ontwerpfase was meegenomen. Daarom moet in de scope van een modificatie of nieuwbouw niet alleen worden vermeld dat moet worden voldaan aan wet- en regelgeving. Het is van essentieel belang, niet alleen voor veiligheid, maar ook voor milieu, kwaliteit en kosten, dat in deze scope ook het eisen- en wensenpakket voor exploitatie (operating en maintenance) wordt meegenomen.
randomness