Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De in het project samenwerkende organisaties wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de website of aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

De Arbocatalogus Netwerkbedrijven is ontwikkeld met het doel netwerkbedrijven (werkgevers en werknemers) in de energiesector in staat te stellen om met behulp van deze catalogus te komen tot een goede invulling van de voorschriften uit hoofde van de Arbowet. Deze Arbocatalogus is getoetst door de Arbeidsinspectie. Dit betekent dat in algemene zin de in deze Arbocatalogus genoemde arbonormen en oplossingen voor arborisico’s voldoen aan de wettelijke vereisten en aan de stand der techniek op het moment waarop deze Arbocatalogus is getoetst. Bedrijven die van deze Arbocatalogus gebruik maken, blijven niettemin volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid (op basis van de door het bedrijf zelf uit te voeren RI&E en het zelf op te stellen plan van aanpak) en voor de keuze van de toe te passen meest geschikte oplossingen, al dan niet ontleend aan de Arbocatalogus Netwerkbedrijven.

De in het project samenwerkende organisaties zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie. Het materiaal op deze website mag worden gedownload, gekopieerd of gebruikt, met bronvermelding, tenzij anders vermeld staat.

randomness