Infoarbodeskundigen - Blootstelling aan vervuild SF6

 

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan vervuild SF6

Brancheafspraken 

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 3

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 2.4 Grenswaarden
 • H4 Gevaarlijke stoffen

Normen

 • NEN-EN-IEC 60480 Leidraad voor de controle en behandeling van zwavelhexafluoride (SF6) in gebruik in elektrische materieel en specificaties voor het hergebruik
 • NPR-IEC/TR 62271 Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 303: Gebruik en behandeling van zwavelhexafluoride (SF6)
 • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
 • NEN-EN 529 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
 • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
 • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
 • NEN-EN 689 Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
 • NPR-CEN/TR 15321 Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding
 • NPR-CR 13464 Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers
 • NPR-CEN/TR 15419 Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding 

Hulpmiddelen

 • Veiligheidsinformatieblad 
randomness