Info arbodeskundigen - Ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: ziek worden van een op de mens overdraagbare dierziekte

Brancheafspraken

 Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 4.84 Biologische agentia, celculturen en micro-organismen
  • Artikel 4.89 Hygiënische beschermingsmaatregelen
  • Artikel 8.1 Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel

Normen

  • NEN-EN149:2001 + A1: 2009 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes - Eisen, beproeving, merken
  • NEN-EN 529 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
  • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
  • NPR-CEN/TR 15321Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding

 

Hulpmiddelen

  • Arbo-Informatieblad 9 Biologische agentia