Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte bij werken aan een hoogspanningsmast

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte bij werken aan een hoogspanningsmast

Brancheafspraken 

        Klimmen in hoogspanningsmasten is uitsluitend toegestaan indien men beschikt over een geldig certificaat “Eindtermen werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen" .


 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Dit onderdeel is informatief en vormt geen onderdeel van de Arbocatalogus

Arbobesluit 

 • artikel 3.1.b t.e.m. 3.5 §1 definities en toepasselijkheid
 • artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
 • artikel 3.29 Elektrische installaties en leidingen
 • artikel 7.23a Specifieke bepalingen betreffend en het gebruik van ladders en trappen
 • artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • artikel 7.4a Keuringen
 • artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • artikel 8.1 Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
 • artikel 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
   
Normen
 • NEN-EN 365 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking
 • NEN-EN 354 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Veiligheidslijnen
 • NEN‑EN 358 Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen; Gordels voor werkplekpositionering en -behoud en verbindingsmiddelen voor gordels.
 • NEN-EN 131-1 Ladders - Deel 1: Termen, typen, functionele afmetingen
 • NEN-EN 131-2 Ladders - Deel 2: Eisen, beproeven, labeling
 • NEN-EN 131-3 Ladders - Deel 3: Gebruikersinformatie
 • NEN-EN 131-4 Ladders - Deel 4: Enkele en meervoudige scharnierverbindingsladders
 • NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud
 • NEN-EN 795:2012 – Personal Fall Protection Equipment – Anchor Devices.
 • Uitvoeringsbesluit EU 2015/2181 van 24 november 2015
   
Hulpmiddelen
 • Leidraad Veilig werken op hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel (VNO-NCW, brochure)
 • Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen, uitgave NEN
 • Eindtermen werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen 2.0
 

 

 

 

randomness