Info arbodeskundigen - Blootstelling aan schoon SF6

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan schoon SF6

Brancheafspraken

  • Gedurende een werkdag van 8 uur bedraagt de maximale grenswaarde 1000 ppm.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Algemene beschrijving opslag en transport van gasflessen, bijvoorbeeld ADR.

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 3

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 2.4 Grenswaarden
  • H4 Gevaarlijke stoffen

Normen

  • NEN-EN-IEC 60480 Leidraad voor de controle en behandeling van zwavelhexafluoride (SF6) in gebruik in elektrische materieel en specificaties voor het hergebruik
  • NPR-IEC/TR 62271 Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 303: Gebruik en behandeling van zwavelhexafluoride (SF6)
  • NEN-EN 689 Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie

 

Hulpmiddelen

  • Veiligheidsinformatieblad