Info arbodeskundigen - Blootstelling aan schoon SF6

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan schoon SF6

 

Brancheafspraken

Schoon SF₆ is reukloos, smaakloos, kleurloos en niet giftig voor gebruik. Het bevat voor de mens geen schadelijke verontreinigingen. Nederland heeft geen wettelijke grenswaarde vastgesteld, de publieke grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling ligt op 1000 ppm³ of 6100 mg/m³ (TGG -8u).

Grenswaarden zijn tijd gewogen gemiddelden over 8 uur, aangeduid met TGG-8u. Het geeft de concentratie van een stof aan waarbij geen acute of chronische schadelijke gevolgen voor de gezondheid in het algemeen te verwachten zijn. Binnen deze periode van 8 uur kunnen concentratieniveaus voorkomen die hoger zijn dan de grenswaarde als getal. Deze moeten dan echter worden gecompenseerd door lagere waarden waardoor het 8 uur-gemiddelde niet wordt overschreden.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 3

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 2.4 Grenswaarden
 • Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen

EU Verordening

 • Nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006
 • Nr. 2015/2068 format van etiketten voor producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • Nr. 306/2008 Voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van
 • personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur
 • Nr. 2015/2066 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen die gefluoreerde broeikasgassen bevattende elektrische schakelinrichtingen installeren, service, onderhouden, repareren of buiten dienst stellen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit stationaire elektrische schakelinrichtingen

Normen

 • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • NEN-EN-IEC 62271-4:2013 High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF₆) and its mixtures
 • NEN-EN 689:2018+C1:2019 en, Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygienische blootstellingsgrenswaarden

Hulpmiddelen

 • Veiligheidsinformatieblad SF₆

Omrekenen van kg naar ton CO2-equivalenten:

 • 1 Kg SF₆ = 22 800 Kg GWP (Global Warming Potential) conform bijlage 1 bij de EU Nr. 517/2014
 • Minimaal 6 Kg x 22 800 Kg = 136800 kg CO2-equivalenten = 136,800 Ton CO2-equivalenten.
randomness