Info arbodeskundigen - Blootstelling aan gevaarlijke stoffen door verbrande kunststof moffen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen door verbrande kunststof moffen

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 2.4 Grenswaarden
  • H4 Gevaarlijke stoffen
  • Paragraaf 4 Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
  • Beleidsregel 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Normen

  • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
  • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
  • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
  • NEN-EN 689 Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie