Info arbodeskundigen - Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Brancheafspraken

EUH overzicht

· 
Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen
Arbeidsomstandighedenwet
 • Artikel 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
 • Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Artikel 2.2 Definities
 • Artikel 2.3 Toepasselijkheid
 • Artikel 2.3a Toepasselijkheid vervoergebonden inrichtingen
 • Artikel 2.4 Grenswaarden
 • Artikel 2.5b Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie
 • Artikel 2.5g Melding en doorgeleiding
 • Artikel 2.35 Verplichtingen werkgever
 • Artikel 3.5a Toepasselijkheid
 • Artikel 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en-evaluatie; explosieveiligheidsdocument
 • Artikel 3.5e Maatregelen in gevarenzones
 • Artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
 • Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
 • Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen
 • ADR Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg:
  • Wet vervoer Gevaarlijke stoffen (WVGS)
  • Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)
Normen
 • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
 • NPR-CEN/TR 15419 Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding
 • NEN-EN 689 Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
Overig
 • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid (laatste versie)
 • CLP verordening waarbij  het GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, nieuwe wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.
 • ECHA – Europees Agentschap voor chemische stoffen
 
Hulpmiddelen
 • www.infomil.nl

 • www.stoffeninfo.nl met CLP Helpdesk

 • Arbo-informatiebladen

  • 6 Veilig werken met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen

  • 9 Biologische agentia

  • 25 Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen

  • 26 Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering

  • 28 Veilig werken met bestrijdingsmiddelen

  • 31 Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen

  • 56 Werken aan veiligheids- en gezondheidscultuur

 

 

randomness