Info arbodeskundigen - Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn voor het energie transport- en distributienet

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet

 

Brancheafspraken

 • Er wordt naar gestreefd om voor 1 januari 2024 alle betreedbare ruimtes gebouwd voor 1 januari 1995 of met installaties van voor 1 januari 1995 geïnventariseerd te hebben en asbestveilig (asbeststatus groen of geel) te hebben gemaakt.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Hoofdstuk 4
 • Specifiek Afdeling 5 Aanvullende voorschriften asbest
 • Specifiek Artikel 4.54b Uitzonderingen asbestinventarisatie

Normen

 • NEN-EN 689 Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
 • NEN 2991 – lucht – bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt

Hulpmiddelen

 • Melding asbestverwijderingswerk aan Inspectie SZW
 • Asbest LMRA Zie bijlage 3
 • Aan- en uitkleedprocedure zie bijlage 4
 • Validatieprotocol Netwerkbedrijven
 • Bronnenboek netwerkbedrijven (www.bronnenboek.nl)
 • Gevalideerde werkinstructies (www.bronnenboek.nl)

 

randomness