Info arbodeskundigen - Blootstelling aan asbest bij werkzaamheden aan AC-leidingen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan asbest bij werkzaamheden aan AC-leidingen

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Dit onderdeel is informatief en maakt geen onderdeel uit van de arbocatalogus.

Wet- en regelgeving

 • Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 8 Voorlichting en onderricht.
 • Arbeidsomstandighedenbesluit, Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia en Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.
 • Arbeidsomstandighedenregeling, Artikel 8.10 'soorten borden incl. bijlage XVIII'.
 • Asbestverwijderingsbesluit 2005.
 • Productenbesluit asbest (geeft regels over etikettering van asbesthoudende producten).
 • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
 • Besluit inzamelen afvalstoffen.
 • Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
 • Wet milieubeheer voor zover opslag plaatsvindt binnen de inrichting van de asbestverwijderaar.
 • VIAG

Richtlijnen

 • Reach Guidance: Stoffenmanager 4.0.

Normen

 • Ontwerp-NEN 2939: ‘Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken’.
 • NEN 2990: Lucht – Eindbeoordeling na asbestverwijdering.
 • NEN 2991: Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies, waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.