Info arbodeskundigen - Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende plaatpakkingen 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Dit onderdeel is informatief en vormt geen onderdeel van de arbocatalogus
 
Wet- en regelgeving
·         Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 8 Voorlichting en onderricht.
·         Arbeidsomstandighedenbesluit, Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia en Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.
·         Arbeidsomstandighedenregeling, Artikel 8.10 'soorten borden incl. bijlage XVIII'.
·         Asbestverwijderingsbesluit 2005.
·         Productenbesluit asbest (geeft regels over etikettering van asbesthoudende producten).
·         Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.
·         Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
·         Besluit inzamelen afvalstoffen.
·         Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
·         Wet milieubeheer voorzover opslag plaatsvindt binnen de inrichting van de asbestverwijderaar.
 
Richtlijnen
·         Reach Guidance: Stoffenmanager 4.0.
 
Normen
·         Ontwerp-NEN 2939: ‘Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken’.
·         NEN 2990 Lucht – Eindbeoordeling na asbestverwijdering.
·         NEN 2991 + C; Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies, waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.
.     VIAG en VWI's
 
randomness