Info arbodeskundigen - Blootstelling aan asbest bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: blootstelling aan asbest bij het openen en/of verwijderen van metalen huisaansluitkasten met mogelijk asbesthoudend koord in meterkasten

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen
Dit onderdeel is informatief en vormt geen onderdeel van de arbocatalogus
 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Dit onderdeel is informatief en maakt geen onderdeel uit van de arbocatalogus.

Wet- en regelgeving

 • Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 5 RI&E, Artikel 8 Voorlichting en onderricht.
 • Arbeidsomstandighedenbesluit, Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia en Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.
 • Asbestverwijderingsbesluit 2005.
 • Productenbesluit asbest (geeft regels over etikettering van asbesthoudende producten).
 • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
 • Besluit inzamelen afvalstoffen.
 • Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
 • Wet milieubeheer voor zover opslag plaatsvindt binnen de inrichting van de asbestverwijderaar.

Richtlijnen

 • Reach Guidance: Stoffenmanager 4.0.

Normen

 • Ontwerp-NEN 2939: ‘Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken’.
 • NEN 2990: Lucht – Eindbeoordeling na asbestverwijdering.
 • NEN 2991 + C1: Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies, waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.
 • NEN 3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning.
 • BEI en VWI's

 

randomness