BEI BLS

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties bij Netbeheerders
Binnen Europa heeft het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) de norm NEN-EN 50110 vastgesteld. In Nederland zijn er aanvullend specifieke eisen. De specifieke Nederlandse eisen zijn samen met de Europese norm opgenomen in de Nederlandse normen NEN 3140 (laagspanning) en NEN 3840 (hoogspanning). Met het van kracht worden van deze normen wordt tevens invulling gegeven aan de Arbowet en het daaraan verbonden Arbobesluit. 

Laagspanning
Van toepassing is de BEI-BLS, waarin de voorwaarden van de NEN-EN 50110 en de NEN 3140 zijn opgenomen. De BEI-BLS borgt voor alle Netbeheerders een uniforme regelgeving op het gebied van veilig bedrijfsvoeren in elektriciteitsvoorzieningssystemen voor laagspanning. Alle netbeheerders en alle aannemers die werken in die elektriciteitsvoorzieningssystemen moeten zich aan deze regels houden.

Specifieke regels die alleen voor een bepaalde netbeheerder gelden zijn niet in de landelijke normen opgenomen (bijvoorbeeld afwijkende organisaties of werkmethoden) en worden door de netbeheerders, elk voor zich, opgenomen in eigen, bedrijfsspecifieke procedures.

Na het uitkomen van de BEI-BLS 2013 is besloten om in het vervolg jaarlijks een release uit te brengen, waarbij zowel tekstuele als inhoudelijke wijzigingen worden opgenomen. Als vaste datum voor deze releases is 15 april van ieder jaar bepaald. Tevens is besloten om niet meer een jaartal van uitgifte aan de BEI-BLS te hangen, maar het titelblad te voorzien van een versiedatum. De huidige versie van de BEI-BLS en bijlagen kunt u inzien op https://www.beiviag.nl/bei-bls

randomness