Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde grond (gepland werk)

Risico: blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem

Beschrijving: blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de bodem kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.

OPMERKING: De sector volgt de in 2018 verschenen CROW 400 en geeft daar een invulling aan in de Arbocatalogus. De voorgestelde werkwijze bij werkzaamheden in de bodem bij urgente storingen en calamiteiten is uitgewerkt voor de Arbocatalogus van de Netwerkbedrijven.

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem bij gepland werk

  • Zorg ervoor dat medewerkers in uitvoering een basistraining ‘verontreinigde bodem’ hebben gevolgd (ingaan op specifieke taken voor uitvoering. Hierin moeten minimaal de volgende onderwerpen zijn behandeld: waarnemen van risico-verhogende bodemvreemde bestanddelen, weten hoe te handelen bij calamiteiten, regels ten aanzien van het herstellen van verschillende bodemlagen, inzicht in verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, gezondheidsrisico’s bij werken in verontreinigde grond, indeling in veiligheidsklassen, blootstellingsroutes, uitvoeringsmaatregelen en elkaar aanspreken. De basistraining wordt minimaal 1 x per 5 jaar verzorgd (tijdsindicatie 4 uur).
  • Zorg dat de medewerker die belast is met het vooronderzoek geïnstrueerd is hoe hij dit vooronderzoek moet uitvoeren en vastleggen.
  • Bespreek met de betrokken medewerkers regelmatig het thema verontreinigde bodem in bijvoorbeeld toolboxen (1x per jaar).
  • Zorg ervoor dat de medewerkers beschikken over de juiste middelen zoals hoge schoenen, laarzen, geschikte bedrijfskleding, handschoenen.
  • Zorg ervoor dat de benodigde deskundigheid (expertise) 24/7 kan worden ingezet indien dit nodig is.
  • Zorg ervoor dat de medewerkers die mogelijk werkzaamheden gaan verrichten in bodem met veiligheidsklasse Rood en Zwart, medisch geschikt zijn (bijv. GPO). Medische keuring (type A en/of B) met een frequentie die wordt vastgesteld door de bedrijfsarts.
  • Geef het goede voorbeeld ten aanzien van de gedragsregels en neem barrières weg die een goede uitvoering ten aanzien van verontreinigde bodem in de weg staan.
  • Neem afwijkingen en signalen van medewerkers serieus en laat deze altijd onderzoeken.
  • Biedt een sociaal veilige omgeving waarin medewerkers hun zorgen kunnen uiten ten aanzien van verontreinigde bodem.

 

Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
15 mei 2018
randomness