Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid

Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid

Beschrijving: Blootstelling aan een geluidsniveau boven 80 dB(A) kan onomkeerbare gehoorschade opleveren. 

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid

 • Neem allereerst technische of organisatorische maatregelen die blootstelling aan schadelijk geluid wegnemen of tot een minimum beperken. Volg hierbij het Alara principe: zo laag als redelijkerwijs bereikbaar is.
 • Inventariseer op welke plaatsen en bij welke werkzaamheden er sprake is van blootstelling aan schadelijk geluid.
 • Stel gehoorbeschermingszones vast.
 • Markeer de gehoorbeschermingszones.
 • Geef uw medewerkers voorlichting en instructie over schadelijk geluid, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan:
  a.  de aard van de risico’s die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai;
  b. de genomen maatregelen;
  c. de actiewaarden;
  d. de resultaten van de beoordeling en meting van de lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld en een uitleg van de betekenis en mogelijk daaraan verbonden risico’s;
  e. het juiste gebruik van individuele gehoorbeschermers;
  f. hoe signalen van gehoorbeschadiging zijn op te sporen en kunnen worden gemeld;
  g. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op audiometrisch onderzoek en het doel van dit onderzoek;
  h. veilige werkmethoden om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.
 • Zie erop toe dat medewerkers afspraken en regels nakomen.
 • Stel aan medewerkers gehoorbescherming beschikbaar die is afgestemd op het geluidsniveau, het frequentiespectrum, de persoon, de werkplek en de taak.
 • Als er voor een medewerker kans op gehoorschade is, stel hem/haar dan in de gelegenheid een audiometrisch onderzoek te ondergaan.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
27 mei 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18-03-2014, 2e revisie 22-06-17
randomness