Maatregelen medewerker tegen bedelving

Risico: Bedelving

Beschrijving: Bij montagewerkzaamheden in putten en sleuven is er kans op inkalven van het talud of bezwijking van de grondkering. Ook de hoogte van het grondwaterpeil, regenval en of het geroerde of ongeroerde grond betreft, zijn belangrijke factoren.

Maatregelen medewerker tegen bedelving

Voor u begint

 • Ga na of er extra maatregelen nodig zijn, zoals bij met water verzadigde grond of trillingen door zwaar wegverkeer.
 • Ga na of alle voorgeschreven beperkende maatregelen genomen zijn, zoals voor de omgeving (spoor, wegverharding, zonering).
 • Kijk op welke diepte kabels, leidingen en buizen liggen.
 • Is de diepte van een sleuf of put meer dan 1 meter dan moet, afhankelijk van de grondsoort, een talud worden gegraven:

 • Controleer het talud of de grondkering dagelijks en na onderbreking (bijvoorbeeld vanwege slecht weer) op stabiliteit. Herstel deze indien nodig.
 • Controleer bij putten en sleufen dieper dan 1,50  meter of de maatregelen uit het V&G-plan zijn uitgevoerd. 

Tijdens het werk

 • Houd een minimale vrije werkruimte op de bodem aan van 0,80 meter rondom. 
 • Neem contact op met de leidinggevende als er dieper gewerkt moet worden dan 1,50 meter.
 • Zorg dat graafmachines een zodanige afstand tot de put of sleuf houden dat er geen gevaar is voor instorten of inkalven van het talud. 
 • Zorg dat naast een talud dat dieper is dan 1 meter, binnen 50 cm geen grond of materialen worden opgeslagen, om instorting te voorkomen. 
 • Voorkom dat materiaal en/of gereedschap in de put of sleuf kan rollen.
 • Voorkom dat tijdens werkzaamheden derden of voertuigen in de put of sleuf terecht komen. Goede afzettingen en zo nodig verlichting zijn van groot belang. 
 • De put of sleuf moet zijn voorzien van voldoende veilige toegangen en uitgangen, bijvoorbeeld door middel van ladders. 
 • Sleuven moeten zijn voorzien van deugdelijke overgangen.

 

Maatregel voor: 
Medewerker
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
15 februari 2011
Revisie informatie: 
1e revisie 04-11-2014, 2e revisie 13-09-2016