Info arbodeskundigen - Werken in nauwe ruimten

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Werken in nauwe ruimten

 

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Dit onderdeel is informatief en vormt geen onderdeel van de arbocatalogus

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.5g - Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
  •  Artikel 4.85 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie 
  • Artikel 4.86 Gevolgen categorie-indeling
  • Artikel 4.87a Voorkomen of beperken van blootstelling

Normen

  • NEN 1010, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
  • NEN-EN-IEC 60079-10-2, Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen
  • NEN-EN 45544-4:1999 en, Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt voor de directe opsporing en directeconcentratiemeting van giftige gassen en dampen - Deel 4: Leidraad voor selectie, installatie, gebruik en onderhoud
  • NEN-EN 50110-1:2005 en, Bedrijfsvoering van elektrische installaties 
  • NEN 3140:1998 nl, Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties