Info arbodeskundigen - Risico’s van werken in kruipruimten en kabelkelders

Informatie voor arbodeskundigen

Risico’s van werken in kruipruimten en kabelkelders

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.5g - Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Normen

  • NEN 1010:2007+C1:2008 nl, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

 

Hulpmiddelen

  • Arbo-Informatieblad  5 – Veilig werken in besloten ruimten
  • CROW 132 – Werken in verontreinigde grond
randomness