Info arbodeskundigen - Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan stoffen in verontreinigde bodem

Verwijzingen naar wet- en regelgeving

  • Arbowet o.a. art. 3 (rangorde voor typen te treffen maatregelen), art. 5 (RI&E), art. 10 (derden), art. 18 (arbeidsgezondheidskundig onderzoek).
  • Arbobesluit Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologisch agentia o.a. afd. 4.2 inzake Carcinogene en Mutagene-stoffen.
  • Arbobesluit Hoofdstuk 2, Afdeling 5 “Bouwproces” o.a. art. 2.28, 2e lid onder b. 
  • Wet Bodembescherming o.a. art. 13, 27, 28, 39, 39A t/m 39F.
  • Besluit – en Regeling Uniforme Saneringen.
  • Besluit – en Regeling bodemkwaliteit.
  • Circulaire bodemsanering 2013. 

Hulpmiddelen 

  • Op www.bodemplus.nl vindt u de erkende Kwalibo-gecertificeerde bedrijven. 
  • BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering) bij een geval van ernstige bodemverontreiniging: meer dan 25 m3 bodemvolume grond en/of meer dan 100 m3 grondwater dat sterk is verontreinigd en is ontstaan voor 1987 en voldoet aan de criteria van de Regeling Uniforme Saneringen. 
  • Een plan van aanpak of saneringsplan bij o.a. een nieuw geval van bodemverontreiniging: alle  bodemverontreiniging die is ontstaan na 31 december 1986 ongeacht de concentratie.

 

 

randomness