Info arbodeskundigen - Blootstelling aan asbesthoudend materiaal

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan asbesthoudend materiaal

Brancheafspraken

  •  Bepaling van risicoklassen voor typen werkzaamheden in de sector.
  • Geleidelijke sanering van risicoklasse ≥ 2 verdachte materialen door deskundige SC 530 procescertificaatbedrijven.

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandigbesluit

  • Hoofdstuk 4
  • Specifiek Afdeling 5 Aanvullende voorschriften asbest
  • Specifiek Artikel 4.54b Uitzonderingen asbestinventarisatie

Asbestverwijderingsbesluit 2005

  • Beleidsregel 3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
  • Paragraaf 4 Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
  • Beleidsregel 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Normen

  • NEN-EN 689 Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
  • NEN 2991:2005 nl Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

 

Hulpmiddelen

randomness