Maatregelen organisatie tegen bedelving

Risico: Bedelving

Beschrijving: Bij montagewerkzaamheden in putten en sleuven is er kans op inkalven van het talud of bezwijking van de grondkering. Ook de hoogte van het grondwaterpeil, regenval en of het geroerde of ongeroerde grond betreft, zijn belangrijke factoren.

Maatregelen organisatie tegen bedelving

  • Stel een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op bij werkzaamheden dieper dan 1,50 meter en neem hierin op of er stempelingen, bekistingen of damwanden moeten worden geplaatst en bepaal het aantal en de plaats van de vluchtwegen
  • Inventariseer welke middelen en materialen nodig zijn voor deugdelijke overgangen, voldoende afzetting.
  • Ga na of er extra maatregelen nodig zijn, zoals bij met water verzadigde grond of trillingen door zwaar wegverkeer. 
  • Indien dit het geval is, neem maatregelen als het plaatsen van schotten of bronbemaling of graven onder talud. 
  • Houd rekening met de omgeving (spoor, wegverharding, zonering).
  • Zorg voor een grondkering of een talud als er dieper gegraven wordt dan 1 meter.
  • Informeer alle betrokken medewerkers over het plan van aanpak, de risico’s en beheersing van de risico’s.
  • Zorg dat de put of sleuf is voorzien van voldoende veilige toegangen en uitgangen, bijvoorbeeld door middel van ladders.
  • Zorg voor voorlichting en instructie.
Maatregel voor: 
Organisatie
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
15 februari 2011
Revisie informatie: 
1e revisie 04-11-2014, 2e revisie 13-09-2016